Program Wyborczy


Program Wyborczy KWW Macieja Sajdaka


 

PROGRAM WYBORCZY
 

Nazywam się Maciej Sajdak, mam 43 lata, urodziłem się w Tuchowie.
Mam wykształcenie wyższe, ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Krakowie,
Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Tarnowie.
Z zawodu jestem ekonomistą i informatykiem. Pracuję w branży finansowej oraz prowadzę własną działalność gospodarczą.
Jestem żonaty i mam dwie córki.
Nie należę i nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej.

Jestem kandydatem na burmistrza Tuchowa.

Przystępuję do kampanii wyborczej z hasłem:
NIECH WYGRA GMINA TUCHÓW!
 
Potrzebna jest zmiana wizerunku władz samorządowych w Tuchowie.
Dość starych układów i bylejakości w Tuchowie.


 

Reprezentuję środowisko dojrzałych, wykształconych, młodych ludzi, którzy wybrali gminę Tuchów na miejsce zamieszkania i założenia rodziny. Tu jest nasze miejsce, tu stoi nasz dom, tu mieszkali nasi rodzice i tu chcemy wychowywać swoje dzieci.

Jako burmistrz chcę zadbać, aby było to przyjazne i piękne miejsce, z którego mieszkańcy są dumni i w którym dobrze się mieszka.

Chcę zorganizować gminę obywatelską, w której mieszkańcy będą współdecydować o działaniach władz, a zadania będą wynikać z ich potrzeb. W tym celu potrzebne jest opracowanie ram prawnych dla społecznych zespołów doradczych burmistrza tj. Rady Młodzieży, Rady Seniorów, Rady Ekspertów, Rady Kultury, które będą wyrażać opinie, oczekiwania
i potrzeby poszczególnych grup mieszkańców gminy i zabiegać o jej rozwój, aktywnie identyfikując się z nią.

Uważam, że należy opracować wizję pt. Jak Tuchów będzie wyglądał za kilka lat, określić cele priorytetowe
i działania, które do tego celu doprowadzą. W zarządzaniu naszym miastem nie  powinno być zadań przypadkowych
i zaskakujących bezzasadnością.

Gmina Tuchów może być obywatelska. Nic o Was bez Was. Jest wiele obszarów życia codziennego, w których podstawą do wydania decyzji powinny być szerokie konsultacje społeczne, a informacja o nich powinna dotrzeć do każdego obywatela. Dotyczy to między innymi:

  • szeroko pojętych inwestycji,
  • projektów uchwał, będących podstawą prawną działań miejscowych władz,
  • budżetu obywatelskiego zbudowanego od podstaw z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,
  • inicjatywy lokalnej, gdzie projekty realizowane są wspólnie (finansowo lub rzeczowo) przez mieszkańców, organizacje społeczne, samorząd,
  • Rady Działalności Pożytku Publicznego – bezpośredniego głosu organizacji pozarządowych.

Dążyć będę do tego, aby  poszczególne grupy mieszkańców współdziałały ze sobą i wzajemnie się uzupełniały
w działaniach dla rozwoju gminy.

Zabiegać będę w instytucjach zewnętrznych o wydawanie stosownych decyzji, korzystnych dla gminy, o pomoc
i wsparcie.


 

Najważniejsze zadania dla Tuchowa

Priorytetem mojej pracy jako burmistrza Tuchowa będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dołożę wszelkich starań, aby wykorzystane zostały wszystkie możliwe źródła finansowania zewnętrznego poprzez złożenie maksymalnie dużej liczby wniosków we wszystkich dostępnych instytucjach do tego powołanych.

Stawiam na aktywność władz samorządowych w zakresie działań proinwestycyjnych, pozyskiwanie inwestorów, organizowanie nowych miejsc pracy, stymulowanie aktywności gospodarczej i samozatrudnienie mieszkańców.

Koncentrować się będę na poszukiwaniu inwestorów z branży przetwórstwa płodów rolnych oraz na inwestowaniu w promocję produktów lokalnych wytwarzanych w gospodarstwach rolnych, a także rozwijającej się branży winiarskiej.

Dołożę wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, poprzez wdrożenie działań zabezpieczających miasto przed powodzią. Będę zabiegał o zaangażowanie i współdziałanie w tym zakresie ze wszystkimi instytucjami krajowymi  odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na terenie Gminy Tuchów.

Podejmę działania mające na celu zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed wyrządzaniem szkód przez dziką zwierzynę.

Widzę potrzebę nawiązania współpracy z sąsiednimi gminami i zainicjowanie zespołu, który na partnerskich warunkach będzie promował region tarnowski, w tym Gminę Tuchów.

Należy wykorzystać potencjał atrakcyjnego położenia miasta i gminy oraz wielowiekową tradycję pielgrzymowania do Tuchowa w celu rozwinięcia bazy turystycznej.

Troszczyć się będę o rozszerzenie działań mających na celu polepszenie jakości powietrza, a tym samym poprawę warunków zdrowotnych i bytowych mieszkańców oraz rozwój turystyki.

Zależy mi na pozyskiwaniu środków na instalacje odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzeniu gminnego programu wymiany pieców. Chcę również wprowadzić program osłonowy dla potrzebujących polegający na dopłatach do ekologicznego paliwa.

Zabiegać będę o utworzenie programu inwestowania w istniejące i nowe obiekty infrastruktury drogowej, pieszej
i rowerowej oraz wykonywanie ich w kolejności wyznaczonej przez rzeczywiste potrzeby.

Sprawować będę nadzór i rozwijać współpracę z inwestorami podczas budowy obwodnicy Tuchowa, aby inwestycja wykonana została w jak najwyższym standardzie i nie przyczyniła się do podwyższenia ryzyka powodziowego.


 

Obszary wymagające zmian i poprawy w Tuchowie

Doskonalenie wszelkich form komunikacji pomiędzy urzędem gminy a mieszkańcami. Urząd  musi być przyjazny dla klienta i sprawny w działaniu. Planuję doskonalenie elektronicznego obiegu dokumentów poprzez nowoczesne kanały komunikacji.

Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w nowy sprzęt, zwiększający bezpieczeństwo strażaków podczas pełnienia akcji i dbanie o sprawiedliwy podział środków pomiędzy te jednostki.

Zwiększenie dostępu do mediów dla wszystkich gospodarstw oraz starania o obniżenie opłat za wodę, ścieki i odbiór odpadów.

Ubieganie się o dostęp do większej infrastruktury gazowniczej.

Modernizacja i rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Wykonanie nowych stref zieleni miejskiej. Utrzymanie czystości i porządku w przestrzeni publicznej. Miasto musi być czyste, bezpieczne, oświetlone i zadbane.

Poprawa oznakowania i przejść dla pieszych,  zwłaszcza w niebezpiecznych miejscach. Budowa i modernizacja dróg, chodników i kanalizacji.

Aktywne współdziałanie z instytucjami medycznymi w celu pozyskiwania dobrych lekarzy i sprzętu diagnostycznego oraz sprawnego dostępu do służby zdrowia.

Opracowanie nowej formuły współpracy z miastami partnerskimi. Zaangażowanie mieszkańców w działania służące rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu tych miast.

Zwiększenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli w celu rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów uczniów.

Skuteczne docieranie z ofertą kulturalną do wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Rozwijanie bazy sprzyjającej aktywności twórczej mieszkańców. Zorganizowanie przyjaznego miejsca spotkań dla mieszkańców, mającego na celu spotkania twórcze  i rekreacyjne.

Zwiększenie możliwości i dostępu do aktywności pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie dotowanych przez Gminę: półkolonii letnich, ferii w mieście, wyjazdów na basen, nauki jazdy na nartach, zajęcia rozwijające talenty.

Rozszerzenie działalności promocyjnej miasta o charakterze edukacyjno-informacyjnym.


     

       Szanowny Wyborco!
Jeśli jesteś gotowy na zmianę stylu zarządzania Gminą i Miastem Tuchów
jeśli uważasz, że mieszkańcy zasługują na
ZMIANĘ WIZERUNKU WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W TUCHOWIE
oddaj na mnie głos i daj szansę na poprowadzenie miasta i gminy w kierunku,
który zapewni jej rozwój, a mieszkańcom da satysfakcję z tego,
że współdecydują o swojej przyszłości.

NIECH  WYGRA  GMINA TUCHÓW!

Z wyrazami szacunku
Maciej Sajdak

Pobierz program wyborczy dla gminy Tuchów.